Πρόγραμμα ΠΕΓΑ

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) - B΄ΚΥΚΛΟΣ

«Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2002/49/ΕΚ και 54/2004»

Τα τελευταία χρόνια η ανάγκη του ανθρώπινου δυναμικού για συνεχή εξειδίκευση και εξέλιξη των δεξιοτήτων προβάλλει επιτακτική, προκειμένου αυτό να καθίσταται ανταγωνιστικό και να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των διεθνοποιημένων πλέον αγορών. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το παρόν πρόγραμμα, που ανήκει στην κατηγορία πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης» με τίτλο «Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» (ΠΕΓΑ) του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρόν ΠΕΓΑ προσφέρει στους καταρτιζόμενους γνώσεις αναφορικά με τις οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση, σύμφωνα και με τις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες με τις οποίες πρόσφατα εναρμονίστηκε η χώρα μας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα προσφέρει στους καταρτιζομένους γνώσεις (διδασκαλία και πρακτικές εφαρμογές) αναφορικά με το γνωστικό χώρο της παράπλευρης οδικής ασφάλειας, τις σύγχρονες εξελίξεις σε θέματα Τεχνικών Έργων σε Αστικό Περιβάλλον (υπόγεια & υπέργεια) καθώς και Τεχνικά Έργα με υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας (Σύνθετα Έργα, Σήραγγες μεγάλου μήκους κ.λπ.), την οδική ασφάλεια από την οπτική γωνία της μεταφοράς των επικίνδυνων φορτίων, καθώς και τις νεότερες αντιλήψεις μεθοδολογιών πρόβλεψης Οδικού Συγκοινωνιακού Περιβαλλοντικού Θορύβου & Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης.

Η απόκτηση της νέας, επικαιροποιημένης γνώσης από Αποφοίτους Τμημάτων ΤΕΙ σε αντικείμενο σχετικό με αυτό του Πολιτικού Μηχανικού καθώς και από Πολιτικούς Μηχανικούς και Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς θα τους καταστήσει ανταγωνιστικότερους στην εξαιρετικά απαιτητική αγορά εργασίας, αλλά παράλληλα θα τους ευαισθητοποιήσει στην ασφαλή και περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση έργων του Πολιτικού Μηχανικού. Η ασφάλεια των μεταφορών, η προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση, η ποιότητα ζωής του συνόλου του πληθυσμού αναμένεται να είναι τα πλέον σημαντικά οφέλη από την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος.

Το ΠΕΓΑ έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  • Συμμετοχή δύο ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
  • Λειτουργία δύο τμημάτων παράλληλα σε δύο πόλεις – Βόλος (ή και Λάρισα), Θεσσαλονίκη - στους χώρους αντιστοίχως του Π.Θ, και του ΑΠΘ, σε τρεις συνολικά κύκλους μέχρι τον Ιούλιο 2015.
  • Πέντε γνωστικά αντικείμενα:

1. «Έλεγχοι και αξιολόγηση επιπέδου οδικής ασφάλειας για έργα υποδομής» (23 ώρες)

2. «Ασφαλής Σχεδιασμός Οδικών Έργων – Παράπλευρη Οδική Ασφάλεια – Συστήματα Αναχαίτισης» (20 ώρες)

3. «Σύγχρονες εξελίξεις στο σχεδιασμό τεχνικών έργων Οδοποιίας» (40 ώρες)

4. «Μεταφορά Επικίνδυνων φορτίων στο Οδικό Δίκτυο» (32 ώρες)

5. «Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Οδικών Συγκοινωνιακών Έργων» (35 ώρες)


  • Υλοποίηση μαθημάτων 4 ημέρες την εβδομάδα, σε απογευματινές ώρες, ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι εκπαιδευόμενοι.
  • Δεκαπέντε πιστωτικές μονάδες (15 ECTS), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω εκπαίδευση.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το πρόγραμμα επιμόρφωσης είναι χρηματοδοτούμενο και παρέχεται δωρεάν.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι απόφοιτοι ΤΕΙ Πολιτικών Δομικών Έργων, Τεχνολόγων Μηχανικών και Πολιτικών Έργων Υποδομής και οι κάτοχοι αντιστοίχων ισοτίμων πτυχίων αλλοδαπής ανώτατης σχολής, καθώς και οι απόφοιτοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και Πανεπιστημίων: Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών από ελληνικό ή ξένο ΑΕΙ. Επίσης, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Προτεραιότητα συμμετοχής θα δοθεί σε αποφοίτους ηλικίας άνω των 45 ετών, καθώς επίσης και σε αποφοίτους χωρίς μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (εισόδημα, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).

Διάρκεια και έναρξη

Η διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης είναι 8 εβδομάδες στο χρονικό πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου. Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος επιμόρφωσης, σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα, θα διεξαχθεί το χειμερινό

εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 και θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 8/12/2014. Οι καταρτιζόμενοι θα είναι δεκαπέντε (15) για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Πιστοποιητικό - Τίτλος Σπουδών

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών μη τυπικής Εκπαίδευσης (Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης με χαρακτήρα εξειδίκευσης), όπως προβλέπεται από τον Νόμο 3369 Α΄171/06-07-05 «Συστηματοποίηση της Διά Βίου Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και το Νόμο 3879 Α΄163/21-09-10 «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις».

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα αξιολογούνται σε κάθε μάθημα με βάση τις εργασίες που έχουν εκπονήσει και την προφορική εξέταση κατά την παρουσίαση των εργασιών.

Στο τέλος του προγράμματος θα χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Συμμετοχής, το οποίο μέσω των πιστωτικών μονάδων (ECTS) θα έχει ισχύ Τίτλου Σπουδών. Το Πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει αναλυτική βαθμολογία όπου θα αναφέρονται εκτός από τη βαθμολογία και οι πιστωτικές μονάδες, ώστε να μπορέσει να τις αξιοποιήσει για άλλο πρόγραμμα του ίδιου ή διαφορετικού ιδρύματος. Ειδικότερα, θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πιστωτικές μονάδες σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (MSc) της επιλογής του, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό σπουδών.

Επιπρόσθετα, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποκτηθείσες ΠΜ σε σχετικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) στην περίπτωση που επιθυμεί την κατάταξή του σε αυτό, εφόσον αυτό προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό σπουδών.

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά στον Β’ κύκλο σεμιναρίων του χειμερινού εξαμήνου 2014 - 2015 και για τις 2 πόλεις, Βόλο και Θεσσαλονίκη.

Υποβολή Υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από την Τετάρτη 29/10/2014 έως την Παρασκευή 28/11/2014.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1. Αίτηση συμμετοχής, η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία διεύθυνσης, σταθερού και κινητού τηλεφώνου, καθώς και ηλεκτρονική διεύθυνση.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ

2. Τίτλοι σπουδών νομίμως επικυρωμένoι. (Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ).

3. Βιογραφικό σημείωμα

4. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας

Επιπρόσθετα δύναται να προσκομισθούν:

Αποδεικτικά εκπλήρωσης κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, ανεργία, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κτλ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο με την ένδειξη: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο πρόγραμμα «Οδικές υποδομές με έμφαση στον ασφαλή σχεδιασμό και την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Έμφαση στις νέες ευρωπαϊκές οδηγίες 2008/96/ΕΚ, ΕΝ1317, 2002/49/ΕΚ και 54/2004», μέχρι και την Παρασκευή 28/11/2014, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή, Γραμματεία Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος. Υπόψη Καθηγητή κ. Νικ. Ηλιού, τηλ. 24210 74172, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση pega-civ1@civ.uth.gr

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν. Με το πέρας των διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ο τελικός πίνακας των συμμετεχόντων, ο οποίος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Καθηγητή κ. Ηλιού στο τηλέφωνο 2421074172 τις καθημερινές και ώρες 9.30 – 15.30 καθώς και στην πιο πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.